YMCA SKAUT

YMCA SKAUT je občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb. Je kolektivním členem YMCA v České republice a spolu s ní se hlásí ke světovému společenství YMCA. Je dobrovolné, necírkevní a neziskové. Svým programem se zaměřuje převážně na křesťanský skauting a pořádání letních táborů.

YMCA SKAUT vzniklo 8. května 2001 Valnou schůzí YMCA-SKAUT na základě transformace organizace YMCA v České republice do kolektivních členů YMCA s vlastní právní subjektivitou.

Sdružení je rozděleno na dvě samostatné sekce: Táborová sekce se věnuje pořádání letních táborů pro děti a mládež ve věku 7 - 15 let, Skautská sekce sdružuje YMCA-SKAUTské oddíly. V posledních letech byl rozšířen program Otevřené klubovny, určený celoroční činnosti pro neorganizovanou mládež.

Poslání

Poslání sdružení je všestranný rozvoj mladých lidí, členů i nečlenů.

Sdružení uplatňuje tyto hlavní formy:

 • připravuje zájmové aktivity pro děti a mládež,
 • zakládá skautské, sportovní, kulturní a vzdělávací oddíly a kluby,
 • provozuje letní tábory s programem pro děti a mládež, členy i nečleny sdružení,
 • pořádá sportovní, turistické, ekologické a kulturní akce,
 • provádí poradenskou službu pro mladé lidi k řešení jejich problémů,
 • organizuje aktivity na pomoc potřebným lidem doma i v zahraničí,
 • zřizuje a provozuje zařízení neziskového charakteru.

Členství

Členem sdružení se může stát každý zájemce bez rozdílu pohlaví, věku, náboženského vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti. Členství končí vystoupením, úmrtím nebo vyloučením.

Členové mají právo účastnit se činnosti sdružení, svobodně vyjadřovat svá stanoviska, být informováni o aktivitách sdružení, být zastoupeni ve volených orgánech sdružení prostřednictvím zástupců, podávat podněty voleným orgánům a vystoupit ze sdružení.

Členové mají povinnost dodržovat stanovy a Organizační řád sdružení, aktivně se podílet na činnosti sdružení a platit členské příspěvky.

Členství je běžné a činné. Běžným členem může být každý, kdo se chce účastnit aktivit sdružení a naplnit jeho posláníí. Činným členem se může stát každý, kdo dosáhl věku 16 let, přijal za vlastní poslání vyjádřené ve stanovách sdružení, je běžný člen již nejméně tři měsíce a složí slib činného člena. Činní členové přijímají přímou odpovědnost za naplnění poslání sdružení, naplňují zásadu křesťanského vedení sdružení, které je však otevřené a slouží všem lidem bez ohledu, zda jsou nebo nejsou křesťané. Činný člen má právo volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů sdružení.

Dobrovolníci

Většina programů sdružení se opírá o dobrovolné spolupracovníky. Dobrovolným spolupracovníkem sdružení je každý, kdo nabízí své znalosti, schopnosti, dovednosti, zkušenosti a volný čas pro programy sdružení a není za to odměňován formou mzdy.

Organizační struktura

Organizace sdružení je dle stanov: Valná schůze, výbor sdružení, statutární zástupce sdružení - předseda, revizní komise výboru a sekretariát sdružení.

Nejvyšším orgánem sdružení je Valná schůze všech řádně delegovaných zástupců, svolávaná dle stanov sdružení.

Výbor řídí sdružení v souladu se stanovami a usneseními valné schůze v době mezi valnými schůzemi, dohlíží na dodržování stanov, pečuje o rozvoj sdružení, o naplňování poslání a obecné prospěšnosti sdružení, vede ke spolupráci s ostatními sdruženími YMCA.

Výbor zastupuje sdružení vůči YMCA v ČR a všem fyzickým a právnickým osobám. Výbor odpovídá za řádné hospodaření a ekonomické aktivity sdružení, kontroluje dodržování rozpočtu, schvaluje změny rozpočtu, dbá na péči o majetek sdružení, rozhoduje o záležitostech zaměstnanců a dobrovolných spolupracovníků, schvaluje organizační normy.

Statutární zástupce sdružení zastupuje sdružení vůči státním orgánům České republiky a jimi zřízeným institucím.

Revizní komise pravidelně kontroluje ve smyslu stanov hospodářskou činnost sdružení, podává o ní pravidelné zprávy výboru sdružení a navrhuje opatřední k odstranění nedostatků.

Program sdružení se naplňuje v sekcích, oddílech a klubech sdružení s programovou samostatností.

Výbor sdružení může pověřit sekce, oddíly a kluby vymezenou ekonomickou a organizační samostatnosti.

Hospodaření

Finanční a hmotné prostředky získává sdružení z členských příspěvků, z darů fyzických a právnických osob, ze státních příspěvků a nadačních grantů, z příjmů ze svých činností, z výnosu majetku a poplatků účastníků aktivit. Veškeré získané prostředky musí být využívány k financování činností naplňujících poslání a cíle sdružení a k vytváření podmínek pro realizaci.

Prostředky sdružení nesmějí být využívány k prospěchu fyzických nebo právnických osob. To nevylučuje použití k sociálním nebo charitativním účelům, na mzdu či odměnu dle platných smluv.

Veškerá hospodářská činnost sdružení se řídí obecně platnými zákony a Vnitřním předpisem o vedení účetní evidence sdružení.

Podporují nás...

Člověk je bohatý tím, co učinil pro druhé. Nemusíme tedy nutně vlastnit velký majetek, abychom byli bohatými. Přesto však jdou finanční prostředky ruku v ruce s ochotou pracovat a dávat se druhým.

Rádi bychom poděkovali za finanční prostředky:

 • YMCA v ČR,
 • Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR,
 • Jihomoravskému kraji,
 • Magistrátu města Brna,

městským a obecním úřadům:

 • Brno - Královo Pole,
 • Břeclav,
 • Domanín,
 • Kyjov,
 • Podivín,
 • Prostějov,
 • Silůvky,
 • Švábenice.

Stanovy

Stanovy YMCA SKAUT ve formátu PDF.