Co je YMCA

YMCA je v celém světě působící organizace mládeže, jejíž anglický název Young Men's Christian Association znamená Křesťanské sdružení mladých lidí. Dnes je YMCA s počtem téměř 27 milionů členů nejpočetnější dobrovolnou organizací mládeže na světě.

YMCA byla založena v Anglii v roce 1844. Její počátky v Československé republice sahají do roku 1920 a jsou spojeny s prvním prezidentem T. G. Masarykem, který činnost YMCA poznal v Americe a podporoval její vznik u nás.

YMCA je necírkevní organizací, která si jako motto zvolila verš z evangelia sv. Jana "...aby všichni jedno byli", což znamená, že v YMCA mohou být všichni lidé bez rozdílu národnostních, politických, sociálních, náboženských či rasových. Členy mohou být muži i ženy, lidé věřící i nevěřící.

Symbol YMCA - červený trojúhelník přetnutý pásem s písmeny YMCA je vyjádřením naší snahy o všestranný rozvoj lidské osobnosti a harmonické spojení duchovní, tělesné a mravní stránky člověka, ke kterému vede vlastní pevná vůle, symbolizovaná příčným pásem.

YMCA má pestrý program. Věnujeme pozornost duchovnímu životnímu postoji při respektu k individuálním rozdílům a výchově v rodině, rozvoji tělesné zdatnosti a zdravého způsobu života, vzdělání a novým poznatkům, životu v přírodě i službě všem, kteří ve svízelné situaci zůstali sami. YMCA umožňuje mladým lidem spojení se světem na mezinárodních táborech, výměnných pobytech a vzdělávacích programech.

Historie YMCA

Vznik YMCA

George WilliamsYMCA byla založena v roce 1844 v Londýně. U jejího zrodu stál mladý obchodní příručí George Williams, který spolu s 11 přáteli vytvořil sdružení, jehož cílem bylo žít v duchu křesťanských zásad, s důrazem na vzdělanost, zlepšování sociální situace mladých lidí a hodnotné trávení volného času.

Otevřený charakter YMCA byl od samého počátku zakotven nejen v programovém prohlášení, ale i ve skutečností, že 12 mladých zakladatelů bylo členy různých církví.

Rozšiřování hnutí

V roce 1851 se YMCA rozšířila z Londýna do celé Anglie, Irska, Skotska, Kanady, Austrálie a Jižní Afriky, po několika letech do Bostonu a dalších míst v USA. V roce 1855 byla představiteli devíti států založena v Paříži Světová aliance YMCA, která vyjádřila program YMCA v dokumentu nazývaném od té doby Pařížskou bázi. Je symbolicky vyjádřena znakem YMCA. Symbol představuje pilíře lidské osobnosti, duchovní, rozumový a tělesný.

Koncem devatenáctého století se YMCA rozšířila do celého světa - do mnoha států Jižní Ameriky, Asie, Evropy. Dnes sdružuje YMCA 106 států a je největší dobrovolnou, nestátní organizací mladých lidí na světě.

YMCA mezi válkami

Za první světové války vysílala YMCA dobrovolníky na bojiště a do zajateckých táborů, kteří pomáhali vojákům překonávat tělesné a duševní útrapy války. Obětaví dobrovolníci YMCA zůstávali s vojáky i po skončení války. Tak přišli v roce 1919 do Československa první američtí a kanadští sekretáři s československými legiemi.

V roce 1920 T. G. Masaryk pozval do ČSR dalších 62 sekretářů, kteří zakládali místní sdružení a pomáhali rozvíjet program. Během dvou let bylo založeno 14 místních sdružení, vybudováno přes 70 domovů pro vojenské veterány, postaveny tři domy YMCA a šest rozestavěno, a založeny tři stále tábory v přírodě.

V roce 1921 byl zvolen delegáty místních sdružení první Ústřední výbor YMCA v Československu. V roce 1922 byla YMCA v Československu přijata do Světové aliance YMCA na světovém sjezdu v Kodani. V roce 1930 měla YMCA v Československu již 12 center ve vlastních domech.

Druhá světová válka

Před druhou světovou válkou měla YMCA v Československu kolem dvaceti tisíc členů. Sporty jako košíková, odbíjená, softbal přišly do Československa prostřednictvím YMCA, kde vyrostla řada sportovců i reprezentantů. YMCA provozovala 15 trvalých táborů, na které účastníci vzpomínají dodnes.

Krátce po okupaci a vzniku protektorátu byla YMCA zakázána. Mnoho jejích členů se účastnilo odboje a řada z nich za to zaplatila vězením i životem, mezi nimi i tři sekretáři YMCA - Šimsa, Valenta a Mareš.

Současnost

Po válce obnovila YMCA činnost, ale po komunistickém puči v roce 1948 byla znovu zakázána a její majetek ukraden. V období jara 1968 až 1969 se YMCA pokusila o nové obnovení činnosti, ale „komunisté s lidskou tváří“ její legalizaci odmítli.

V roce 1990 obnovuje YMCA v Československu svou činnost po čtvrté. Přes ztrátu dvou generací lidí a většiny majetku, který bude těžko kdy nahrazen, se znovu snaží pomoci mladým lidem uplatnit jejich zájmy a snahy.